O nas

Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” jest przedszkolem niepublicznym.

Siedziba przedszkola znajduje się w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 34. Organem prowadzącym przedszkole jest spółka cywilna Bogdan Markuszewski, Mariola Bogdanowicz. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

Liczba oddziałów może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

Metody stosowane w przedszkolu: Pokaż

Wizja przedszkola:

- Dobro dziecka jest naszą najważniejszą wartością i celem.
- Tworzymy zespół ludzi dbających o wysokie kwalifikacje i rozwój zawodowy.
- Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym jest naszą pasją, ponieważ przyczynia się do budowania mocnego fundamentu na całe życie.
- Tworzymy miejsce, gdzie dzieci są bezpieczne, kochane i akceptowane, mają szansę na rozwój na miarę swoich możliwości.
- Priorytetem w edukacji dzieci jest współpraca z rodzicami, która stanowi podstawę nie tylko we wspomaganiu w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, ale daje gwarancję sukcesów edukacyjnych dzieci.

Misja:

- Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
- Wspomaga rozwój dziecka odpowiednio do rozpoznanych, indywidualnych potrzeb
i możliwości.
- Kształtuje otwartość na wiedzę, tworzy optymalne warunki osobowe i rzeczowe do budowania postaw twórczych, rozwija zainteresowania i uzdolnienia.
- Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
- Przedszkole opiera pracę wychowawczą na systemie wartości uniwersalnych, promuje zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
- Ceni tradycje rodzinne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
- Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Sylwetka absolwenta:

Efektem wspólnej pracy kadry przedszkola i rodziców jest przedszkole, w którym dzieci czują się dobrze, bezpiecznie, do którego przychodzą z radością. Bez względu na swój potencjał intelektualny traktowane są jednakowo.

  Absolwent naszego przedszkola:
 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • Zna i przestrzega podstawowe zasady etyki i kultury bycia,
 • Potrafi współdziałać w zespole,
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • Jest samodzielny,
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • Odróżnia dobro od zła,
 • Jest wrażliwy estetycznie,
 • Akceptuje zdrowy styl życia,
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.