Oferta

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Opłaty w przedszkolu: Pokaż

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale, oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.

Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Plan dnia w Niepublicznym Przedszkolu „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu

GODZINAZAJĘCIA
6.30 - 8.30-Schodzenie się dzieci do przedszkola.
-Zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela.
-Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami.
-Poranne ćwiczenia ruchowe.
-Czynności związane z higieną.
-Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00
Śniadanie
9.00 – 12.30- Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowywania przedszkolnego.
- Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
(zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze,
prace ogrodniczo – porządkowe, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw).
- Dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego.
- Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
- Czynności związane z higieną.
- Przygotowanie do obiadu.
12.30 – 13.00Obiad
13.00 – 15.00- Zabawy relaksacyjne i/lub leżakowanie.
- Czytanie bajek, oglądanie książeczek, słuchanie muzyki.
- Gry i zabawy stolikowe.
- Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami.
- Przygotowanie do podwieczorku.
15.00-15.30Podwieczorek
15.30 – 18.00- Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
- Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami.
- Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
- Oglądanie bajek.
- Rozchodzenie się dzieci do domów.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, zajęć nauki języka obcego i innych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wynosi:
    • dla 3,4-latków – 15 minut,
    • 5-latków - 30 minut.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole może organizować wycieczki dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.